obrazek
počítadlo.abz.cz
Domů         Servis PC         Servis telefony         Ceník         Rádce a prevence         Záruční podmínky         Kontakt

Josef Koptyš-JoKo servis PC-Váš obchodní partner od roku 2014
pro oblast Blatná, Písek, Strakonice a okolí
Záruční podmínky

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ:

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., novým občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami viz Zákon o obchodních korporacích - č. 90/2012 Sb., vše ve znění novel a pozdějších předpisů.

Pro účely ve smluvních podmínkách vystupují Josef Koptyš - JoKo servis PC jako opravce a objednavatel zakázky jako zákazník. Opravovaná věc či zařízení jako zařízení.

Vymezení pojmů:

Předpokládaná cena opravy – je cena opravy závislá na sdělení závad zákazníkem. Nikoliv na ceně opravy skutečně vzniklých závad při poškození zařízení.

Přepokládané ukončení opravy – je datum, sdělené zákazníkovi na základě jím sdělených závad. Datum závisí na způsobeném poškození a vadě, může se lišit od skutečného data předání.

Po zahájení opravy není vždy možné plně uvést věc (zařízení) do původního stavu.

Zákazník bere na vědomí, že na zařízení mohly vlivem poškození vzniknout další neviditelné (skryté) vady, které se mohou projevit až během opravy. Je nutné si uvědomit, že opravu je potřeba provést po, většinou, mechanickém poškození zařízení, které bylo používané v rozporu s podmínkami danými výrobcem. To znamená, že ani výrobce již neposkytuje záruku na jakoukoliv část výrobku! Za závady, které se objeví po rozebrání, servis nemůže nést zodpovědnost.

Po opravě konektoru nabíjení, může dojít k poškození dobíjecího obvodu, který je již poškozen pulzním nabíjením, tzn. zařízení chvíli nabíjí a chvíli ne, nebo musíte najít vhodnou polohu, aby nabíjelo. Po opravě, když již zařízení může kontinuálně nabíjet se může dobíjecí obvod poškodit úplně, může přestat fungovat základní deska a tudíž i celé zařízení. Vše ale v důsledku vzniku prvotního poškození zařízení způsobeného zákazníkem! Při separaci může prasknout pádem poškozený LCD panel. Mohou se projevit vady jiných dílů způsobené pádem, tlakem nebo jiným způsobem vzniku poškození. Tím může dojít k navýšení předpokládané ceny opravy, o kterém bude zákazník předem informován, zda s navýšením souhlasí či nikoliv. Pokud nebude souhlasit s novou cenou opravy, bude zařízení vráceno zákazníkovi neopraveno.

V případě, že zákazník nechce opravit zařízení po zjištění závady a nebo v případě, že zákazník vědomě uvede nepravdivé informace o opravovaném zařízení jako, že: bylo vytopeno, opravováno třetí osobou, rozebíráno, aj. * může být účtován smluvní poplatek ve výši 250 Kč doložitelný provedenými úkony. Pokud zákazník uvede u požadavku na opravu určitou vadu, a oprávce zjistí další nebo jinou závadu, může se zvýšit předpokládaná cena opravy. Záruka na opravu se vztahuje pouze na provedenou opravu, ne na vady dalších dílů Použití osobních údajů uvedených v tomto protokolu se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. ledna 2015 a jeho novelizacích. Údaje jsou využity pouze ke komunikaci se zákazníkem, a identifikaci zákazníka při zpětném odběru opravovaného zařízení zákazníkem k jeho jednoznačnému ověření. Josef Koptyš - JoKo servis PC nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu osobních dat ze zařízení.

Přijetí zařízení do opravy:

Při přijetí zařízení bude se zákazníkem sepsán přejímací protokol o stavu zařízení, kde budou, zákazníkem, uvedené vady, které zařízení má a které zákazník požaduje, či nepožaduje opravit. Josef Koptyš - JoKo servis PC má právo odmítnout opravu přijmout. Při přijetí zařízení k opravě bude zákazníkovi sdělena přibližná cena opravy v případě, že to bude možné s ohledem na dostupnost jednotlivých dílů a známost jejich aktuální ceny. Zákazník písemně, telefonicky či osobně potvrdí, zda chce použít na opravu díl nový nebo použitý. Při převzetí opraveného zařízení si překontroluje jeho funkčnost a převzetím a zaplacením ceny opravy stvrzuje, že je s opravou spokojený, že zařízení plně funguje a že zařízení nemá vady žádné, nebo takové, na které nebyl upozorněn a které nejsou uvedeny v předávacím protokolu.
Každá změna v ceně opravy bude se zákazníkem předem konzultována telefonicky, osobně či e-mailem a potvrzení souhlasu bude vyžadováno cestou e-mailu na jokoservispc@centrum.cz, kde zákazník potvrdí další navrhovaný postup. Zákazník má právo zrušit zadanou objednávku před započetím opravy bez sankcí. V případě probíhající opravy může zákazník opravu zrušit, ale v tomto případě je povinen uhradit opravci servisní poplatek 260 Kč, nebo jiné doložitelné výdaje za již provedené úkony. Zákazník opět písemně, osobně nebo telefonicky potvrdí, zda chce použít na opravu díl nový nebo použitý. Při převzetí opraveného zařízení si překontroluje jeho funkčnost, převzetím a zaplacením ceny opravy stvrzuje, že je s opravou spokojený, že zboží plně funguje a že nemá žádné vady.

Uvedení věci do původního stavu:

Zákazník bere na vědomí, že v případě neprovedení, nebo započetí či nemožnosti opravy není technologicky možné, ve smyslu Občanského zákoníku - Uvedení věci do původního stavu. Při opravě se zboží musí rozebrat, většinou jsou díly k sobě spojeny plastovými západkami, které některé mohou při demontáži stářím prasknout. Jsou použity pájecí pasty, které mohou a zůstávají pod připájeným čipem, či jeho okolím, stejně tak nový použitý materiál pro výrobu vodivých spojů pod čipem, nelze nahradit zpět původním materiálem , jakož i jiné použité součástky nelze nahradit původními zničenými, odstraněnými a vyměněnými součástkami, nebo to není rentabilní k povaze vzniklé závady. Může se stát, že ani po úspěšné opravě a plně funkčním zařízení nemusejí všechny díly k sobě doléhat a držet tak, jak doléhaly a držely před opravou, z důvodu technologických operací při demontáži, montáži a vlivem stáří jednotlivých dílů, kdy vlivem stáří a únavy materiálu dojde k jeho technickým změnám v jeho neprospěch. Samozřejmě se snažíme těmto situacím v maximální možné míře předcházet zvolením vhodného doporučeného technologického postupu demontáže a montáže zařízení. Také se může stát, že opravované zařízení nemusí fungovat tak, jak fungovalo před opravou. Čip nebo jiná součástka nemusí vydržet teplotní namáhání a může se stát, že zařízení nepůjde třeba vůbec zapnout ( týká se předevší opravy grafické karty pomocí REBALL GPU). Zákazník bere na vědomí, že tento stav není důvodem k reklamaci.

Záruka a záruční podmínky:

Záruku na práci na provedenou opravu poskytujeme v délce trvání 3 měsíců od převzetí zboží z opravy.

Pokud bude použita k opravě zboží technologie Reball (odpájení stávajícího čipu, nahrazení jeho vodivých spojů novým materiálem a opětovné připájení na základní desku), tak nelze z povahy věci garantovat jeho funkčnost, i když bude Reball proveden správně. Díl je původní a byla v něm závada, respektive ve vadě vodivých spojů. Ta v případě povedené opravy je opravena a je ve stavu, jako by byl nový notebook z výroby, ale to a pouze, co se týká kvality vodivých spojů. Přestože čip samotný může mít další vadu, která se může projevit i v záruční době opravy, v tomto případě na práci v délce 3 měsíců, poskytujeme záruku na funkčnost opravené grafické karty v délce 1 měsíc. V případě použití nového čipu je záruka dle zákona.

U vad o kterých byl zákazník informován a souhlasil s nimi tím, že zaplatil za opravu zařízení, tak na tyto vady se záruka nevztahuje. U zařízení, které není nové, se lhůta nevztahuje na vady, kvůli kterým byla snížena cena zařízení. Záruční doba (lhůta) začíná běžet dnem vystavení prodejního dokladu a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zařízení v uznané záruční opravě. Zákazník bude předem informován, kdy si může zařízení vyzvednout a kdy bude doklad vystaven. Je v zájmu zákazníka si vyzvednou zboží včas.

Pokud bude použit nový díl, záruka na tento díl bude 12 nebo 24 měsíců. Pokud bude zákazník požadovat na opravu díl použitý, na jeho funkci záruku nemůžeme poskytnout, protože se jedná o použitý díl bez záruky, pouze poskytneme záruku na práci ve standardní délce 3 měsíců. Pokud si zákazník dodá vlastní díl, poskytujeme opět záruku pouze na práci, nikoliv na funkčnost dílu samotného. Díl vložíme do opravovaného zařízení pouze pokud bude, v den montáže, funkční.

Josef Koptyš - JoKo servis PC nenese, a z povahy věci ani nést nemůže odpovědnost za vady, které zákazník při předání zboží do opravy nenahlásil, a nebo nahlásil, ale nesouvisí s opravou vady opravovaného zařízení, pokud tyto vady nechtěl opravit a opravce mu je neopravil. Opravce nemůže při převzetí zboží do opravy objektivně posoudit, zda to či ono je funkční či nikoliv, a to hlavně v případě, kdy opravované zboží nelze zapnout. Pokud bude mít opravované zboží více vad, avšak se nepodaří opravit všechny vady, zákazníkovi bude účtována cena opravy za jednotlivé položky, které se opravit podařilo.

Zákazník nemá právo požadovat ušlý zisk ani žádné další nároky po dobu, kdy bude zařízení v opravě, případně na reklamaci. Oprava bude, pokud zboží půjde či nepůjde opravit, provedena nejdéle do 30-ti kalendářních dnů, od přijetí zakázky. O ukončení opravy bude zákazník informován písemně, emailem či telefonicky ihned po ukončení opravy.

Zánik záruky:

Na opravovaném zařízení zaniká záruka na opravu v případě:
- když bude poškozena vylepená bezpečnostní pečeť, každá pečeť má svůj unikátní kód, který bude zaznamenán na dokladu o zaplacení, který bude sloužit zároveň jako záruční list.
- bude zařízení poškozeno vnějšími vlivy pád, polití, mechanické poškození přepětí v elektrické rozvodné síti, atd.
- bude vylomen nebo jinak poškozen napájecí konektor
- dojde-li k závadě na výrobku z důvodu zásahu vyšší moci
- neprojeví-li se reklamovaná závada při vstupních testech na zařízení
- zákazník není schopen viditelně prokázat reklamovanou závadu v případě, že se neprojeví při vstupních testech
- dojde-li k porušení pokynů o užívání zboží v uživatelské příručce
- je-li příčinou závady znečištění zařízení
- bylo-li zboží používáno s přípojným zařízením nevhodným pro toto zařízení - bylo-li zboží používáno i nadále po projevení reklamované závady a tím došlo k rozšíření reklamované závady vlivem dalšího používání zboží
- došlo k úmyslnému či neúmyslnému poškození zboží vinou zákazníka

Odpovědnost za způsobené škody:

Opravce nenese žádnou odpovědnost za údajné škody způsobené během opravy, u kterých není zákazník schopen doložit vznik během opravy. Je v zájmu zákazníka si tyto vady či bezvadný stav zdokumentovat, aby je mohl později uplatňovat při reklamaci. Avšak jsou z tohoto ustanovení vyloučeny vady způsobené při testování a samotné opravě zařízení vzniklé z použití technologických postupů opravce Josef Koptyš - JoKo servis PC.
Opravce nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu dat z datových nosičů, které byly ve zboží určenému k opravě. Je v zájmu zákazníka provádět pravidelné zálohy obsahu datových nosičů, kdyby došlo ke ztrátě dat na nich uložených.

Fakturace, zaplacení ceny opravy:

Dle ustanovení § 656 občanského zákoníku (zákon č.40/1964 Sb.) Zákazník zaplatí v hotovosti cenu opravy opravci Josef Koptyš - JoKo servis PC, při převzetí zboží z opravy. Pokud si zákazník nevyzvedne opravované zboží z opravy do 30-ti dnů od zaslání upozornění e-mailem či zavolání, že je oprava ukončena, účtujeme manipulační poplatek 30Kč za každý den, kdy si zboží nevyzvedl. V případě nezaplacení ceny opravy do 6-ti měsíců od zaslání upozornění či zavolání, že je oprava ukončena, se stává Josef Koptyš - JoKo servis PC výlučným a jediným majitelem předmětného zařízení. Zařízení může prodat a prodejní částka bude sloužit k úhradě pohledávek vůči zákazníkovi. Rozdíl mezi náklady na opravu a prodejní cenou, bude uhrazen zákazníkovi.


Všeobecná ustanovení nabývají na platnosti dnem 30.5.2014


Domů ... Servis PC ... Servis telefony ... Ceník ... Záruční podmínky ... Kontakt
Copyright 2019 © jokoservispc.wz.cz, Všechna práva vyhrazena.
Design provided by JoKo servis PC